ENVIA'NS UN COMENTARI

Envia’ns un comentari

Aquí podeu deixar els vostres comentaris més generals. Recordeu que els comentaris associats a un acte concret els podeu fer a la pàgina corresponent a la descripció de l’acte, en el punt de menú de l’esquerra : “Activitats realitzades”, on trobareu una breu descripció de tots els actes.

Els vostres comentaris
Podeu respondre a les intervencions ( clicant a la paraula respon, a sota dels comentaris ) o bé deixar un comentari nou, en el formulari del final de la pàgina. Si us plau Sigueu concrets i respectuosos . Gràcies per la vostra col·laboració.

65 comments on “Envia’ns un comentari
 1. El Grill de la plana. (38) ha dit:

  .

  a. La constitució és anticonstitucional?

  b. Enyorança de la llet materna. Quins temps!

  c. Arbres amb abric d’heura per passar l’hivern.

  d. Els milionaris no volen que siguem milionaris.

  e. Esport de sofà.

 2. El Grill de la plana. (37) ha dit:

  .

  a. Anar-se me’n el sant a l’estratosfera.

  b. M’he quedat per “vestir” santes.

  c. Trhiller: doble suspens. (En català si us plau)

  d. WhatsApps –> Whats res.

  e. L’enemic, també ets tu.

  f. Sal, sel, sil, sol, sul.

 3. El ral [1] ha dit:

  .

  LES CLÀUSULES TERRA, UNA VERSIÓ DE “TODOS Al suelo” del Tejeo
  Diverses maneres de fotre als “patriotes” i als clients.

  Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-653

  Publicado en: «BOE» núm. 18, de 21 de enero de 2017, páginas 5379 a 5386 (8 págs.)
  Sección: I. Disposiciones generales
  Departamento: Jefatura del Estado
  Referencia: BOE-A-2017-653

  ÍNDICE de «Texto original publicado el 21/01/2017»

  [Preámbulo]

  [Artículos]

  • Artículo 1. Objeto.
  • Artículo 2. Ámbito de aplicación.
  • Artículo 3. Reclamación previa.
  • Artículo 4. Costas procesales.

  [Disposiciones adicionales]

  • Disposición adicional primera. Régimen de adaptación de las entidades de crédito.
  • Disposición adicional segunda. Medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo.
  • Disposición adicional tercera. Gratuidad del procedimiento extrajudicial y reducción de aranceles.

  [Disposiciones transitorias]

  • Disposición transitoria única. Procedimientos judiciales en curso.

  [Disposiciones derogatorias]

  • Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

  [Disposiciones finales]

  • Disposición final primera. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
  • Disposición final segunda. Título competencial.
  • Disposición final tercera. Habilitación normativa.
  • Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

  https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es

  Visión general
  • Función: Garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros; garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE
  • Miembros:

  o Tribunal de Justicia: un juez de cada país miembro y 11 abogados generales
  o Tribunal General: 47 jueces. En 2019 pasarán a ser 56 (2 jueces por cada país de la UE).
  • Año de creación: 1952
  • Sede: Luxemburgo
  • Sitio web: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

  InfoCuria – Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

  Inicio > Formulario de búsqueda > Lista de resultados > Documentos

  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967

  Memòria històrica:

  Antonio Tejero Molina.
  Tienent coronel que el 21 de febrer de 1981 ens va donar un “susto”
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Antonio_Tejero_Molina

 4. El Grill de la plana. (35) ha dit:

  .

  a. La crua realitat és que el capitalisme al que votes se’t cruspirà.

  b. Els colls blaus que han votat a Trump haurien de llegir pensament crític. S’han votat contra ells mateixos.

  c. Silencis democràtics.

  d. Ignorants vocacionals.

  e. Hem rescatat els especuladors, els que han creat la crisi. Que intel·ligents que som!

 5. El Grill de la plana. (35) ha dit:

  .

  a. Què podem esperar d’un paio que sols sap fer factures?

  b.

  Estimada,
  no em facis
  una assegurança
  de vida.

  c. DEMOCRÀCIA? “En construcció”

  d. Gasos nocturns (No es veuen, però a vegades sense voler es llepen, es toquen i es senten. I segur que s’oloren)

  e. El PSOE és un partit imperialista?

  f. Com era el nostre món més proper abans del futbol?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*